WHO I AM

image

)ban no dɛn?
Bɔn bɛn na medze yɛɛ wo?
Dɛ edze adaadaa dze ebowia me yaayaw
Aww bɔn bɛn?
Hwɛ dɛ me nfɛfo dze awerɛhow tse hɔ
Aso dɛm na nyamesɛm kyerɛ wo?
Anaa nnyɛ dɛm na ɛse?
Ɔdabraba nyi, me ma wo mbo!

Kyerɛ, me nka pɔtɔ kasa
Dzaa edɛ ɛtse no a
You come my land
We live here in asomdwee
Yes! we are asomdwee
You come say God God God!
You think say we know know?
We pray to Onyame.

Is He teach you to take freedom?
Is He lead you to us??
Then I say He is not God
You say you pure
I say you dirty!
Yes you are!
My father’s blood is on you

Afei tsei ma ɔnto wo dɛ
Ami nye me ara
W’adaadaa ntum nhy3 me kan do
Fa wo akotorka dɛɛdɛw no fir aha fir
Na mɔko ama me amanbrɛ
Ɔno na ɔkyer3 me bɔbew
Na ny3 dzaa aba do nyi bia
Dzaa me wɔ no ky3lɛn wo egudze
That is who I am.

All copyright reserved © Haymaker 2015