AKWAABA

image

Y3dze oseb) nye ayeyi
Y3 dze hyia afe fofor no kwan
H3n anantsew ara edur ha
Y3 fir epo memen no mu
Epue d3 ahotseweefo
Sar no do na h3n mfifir esoutsen no da
Y3dze epuropruow ab)hwe no anan adze
)nam yo kese y3 ntsi
2015 y3 ma wo ayekoo

Hom nhw3 ekyir
D3 )dze ne aho)f3 rok)
Wo mu na serew na su dzii ehyia
Yaw na enyigye toow nkwanta
k)m na )meee too abasa
Nso )dze h3n edur
Sank)fa wonnkyir
Y3 dze nkae b)ma wo aber biara
Aww hw3 d3 2015 efura ne tam
D3 )dze h3n akotorka nyinara rek)
Aww 2015 y3 nantsew yie

The Haymaker © 2015